Thông báo nâng cấp ứng dụng Speed L

Nâng cấp thiết kế giao diện

Bổ sung tính năng scan barcode tìm kiếm sản phẩm

Cập nhật giao diện chào mừng khi mở app

Tùy theo từng thiết bị mà sau khi cập nhật sẽ cần lựa chọn ngôn ngữ và đăng nhập lại.

Do ảnh hưởng của việc cập nhật nên ứng dụng có thể bị treo màn hình chờ trên một số thiết bị.
Sau 30 giây, nếu không thể truy cập được, Quý khách hãy thử tắt và mở lại ứng dụng.

스피드 엘 서비스 업데이트 안내

사용자 환경 UI 개편

바코드 스캔 검색 기능 추가

앱 구동 시 인트로 페이지 추가(변경)

고객님의 단말기 환경에 따라 앱 업데이트 이후 언어선택 및 재로그인이 필요할 수도 있습니다.

앱 스토어의 버전 업데이트 지연으로 일부 사용자 단말기에서 인트로 화면이 제거되지 않을 수 있습니다. 30초 이상 메인화면 미접속 시 앱을 종료하시고 재접속 해주세요.